Get Adobe Flash player

การจัดทำ workshop ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและนักวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557

Admiror Gallery cannot create thumbnails in E:\web\www.mentalhealth.ipsr.mahidol.ac.th/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs\news/25572208\
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Microsoft-IIS/8.5
Client OS:Unknown
PHP:5.4.14

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพจิตสู่การพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ระยะที่ 3 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ (พระรามหก) กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสุข / สุขภาพจิตในพื้นที่ และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาเขียนเป็นรายงานทางวิชาการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สูงสุด

DSC 0104 resize