Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโครงการ

สุขภาพจิตประชากรและสังคม

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและความสุขของคนไทย ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยมากมายในชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การเจ็บป่วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและความสุขของประชาชนทั้งสิ้น “โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและศึกษาถึงปัจจัยทางด้านต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและความสุขของคนไทยในระดับชาติและเชิงพื้นที่ รวมทั้งสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อค้นหาและศึกษาปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและความสุขของประชาชน
2. สร้างเครือข่ายวิชาการกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ
3. สร้างและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและความสุข

 

เป้าหมายของการศึกษา

1. ผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและความสุขคนไทย 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและความสุขกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทางวิชาการด้านสถานการณ์สุขภาพจิตและความสุข โดยการสนับสนุนให้เขียนบทความวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

ภาคีที่เกี่ยวข้อง

1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3. กรมสุขภาพจิต
4. กระทรวงมหาดไทย
5. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

 

ประโยชน์ที่ได้รับและกลไกขับเคลื่อนงาน


1. นำข้อมูลที่ได้ไปขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์สุขภาพจิตในระดับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพจิตในแต่ละพื้นที่ของตนเอง
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลจากผลการสำรวจสุขภาพจิตผ่านสื่อมวลชนและช่องทางต่างๆ ออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อปลุกกระแสการถ่ายทอดความสุขให้เป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศ

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

  • รายงานสถานการณ์สุขภาพจิตระดับภาคและจังหวัด

ขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อผนวกข้อคำถามวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้นของ นายแพทย์อภิชัย มงคล และคณะ 2547หรือ TMHI.15 ลงในโครงการสำรวจประจำปีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจในแต่ละปี และวิเคราะห์

  • ความสุขของกลุ่มประชากรเฉพาะ

เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิต ความคิดเห็นและทัศนคติ ที่สามารถก่อให้เกิดความสุข โดยทำการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ระดับลึกในกลุ่มประชากรเฉพาะ และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อย (2553-2554) กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (2554-2555) และ กลุ่มประชากรวัยรุ่น (2555-2556) 

  • วารสารสุขภาพจิตประชากร&สังคม (ฉบับรายเดือน)

ทำการรวบรวมข่าวจากสื่อต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจและผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทย ทุกๆ เดือน เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ และทำการจัดอันดับข่าวเด่นประจำเดือนและข่าวเด่นในรอบปีที่มีทั้งข่าวสุขและทุกข์ในรอบปีนั้นๆ พร้อมบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต และความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นๆ

  • บทความทางวิชาการ

เขียนบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) ใช้ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากการสำรวจเอง เพื่อเขียนบทความวิชาการลงในวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ