Get Adobe Flash player
Written on 24/11/2557, 10:59 by Sasinee
11013
ได้รับการตีพิมพ์ใน-journal-of-population-and-social-studies,-volume-22-number-2ผศ. ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ศ. ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และ รศ. ดร. รศรินทร์ เกรย์ ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง Does Living Apart from Parents or School Enrollment Matter to Adolescents’ Mental Health...
Written on 22/09/2557, 14:34 by Sasinee
10398
ศ-ดร-รศรินทร์-เกรย์-เข้าร่วมประชุม-xviii-isa-world-congress-of-sociology-และนำเสนอผลงานวิชาการรศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ เข้าร่วมประชุม XVIII ISA World Congress of Sociology และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง “Religiosity, spirituality and happiness in Buddhist...

สุขภาพจิตเป็นผลมาจากปัจจัยมากมายในชีวิตของคนเรา ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ความสามารถในแก้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา วิธีการจัดการอารมณ์ รวมถึงสภาพชุมชนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกันในสังคม อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะค้นหาว่าปัจจัยใดที่สำคัญส่งผลต่อสุขภาพจิต “โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย (ผสส.) ดำเนินการเก็บข้อมูล

อ่านต่อ 


002   001    003